Voda Světla  -  Nový objev 21.století

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

                               Voda Světla  -  Nový objev 21.století                   

         Hl.menu   Voda Světla  Audio-přednášky  Zkušenosti   Léčitelství   Přírodní bytosti  Tapety   Knihy   Mozek   Luna

 

 

 

THALAMUS A HYPOTHALAMUS


 

V případě těchto dvou částí Malého mozku jedná se o nejdůležitější orgány ve smyslu přijímání citových záchvěvů z nervového systému (práce Hypothalamu) a jejich bezprostředního přeposílání ke všem ostatním nervovým a žlázovým částem mozku (náplň činnosti Thalamu).
 

Orgány Hypothalamus a Thalamus jsou v mozkové části hlavy umístěny zhruba ve výši čela člověka. Jsou tedy úplně vnořeny do části Velkého mozku, s nímž je spojený právě Thalamus, skrze limbický systém - takzvanou základní vývojovou část Velkého mozku.
 

Umístění těchto dvou orgánů je zcela zásadně důležitým, neboť z jemnějšího pohledu tyto přenáší společně s citovým zachvíváním do mozku ono duchovní já, jež je základem vědomí člověka zde ve hmotnosti. Jejich činnost, která je zcela základní pro orgánovou nevědomou i vědomou - psychickou existenci lidského ducha, ovlivňuje lidstvo již od samého počátku inkarnace prvotních lidí do pozemského tělesného aparátu. Již tito lidé dávných dob znali také vysoký význam důležité posily tohoto místa v mozkové části. Tato posila se uskutečňuje znamením na čele. A to znamením rovnoramenného kříže. Poskytnutí tohoto znamení na čelo, člověkem povolaným ze Světla, nemá tak být jen samotným symbolickým aktem při křtu či zpečetění Světlu, jak to bývá obecně nahlíženo, nýbrž toto znamení přímo ovlivňuje právě oba orgány - Hypothalamus a Thalamus, posilujíc je ke správné činnosti. Znamení kříže na čele ovlivňuje tyto dvě nesmírně důležité části Malého mozku ke správnému a rovnoměrnému šíření duchovního Světla v mozkovém aparátu člověka. Má tak být poskytnutím tohoto znamení v posile rozpohybováno správné a zdravé přenášení duchovních citů k mozkové části, zabývající se myšlením a uskutečňováním činů - k Velkému mozku. Toto znamení na čele tak na úrovni jemné hrubohmotnosti ovlivňuje aparát mozku svým zachvíváním ke zvýšené duchovní činnosti, a to právě především u těchto dvou částí - Hypothalamu a Thalamu.
 

Posílením činnosti Hypothalamu a Thalamu má vstoupit spolu s citovým zachvíváním do myšlenek člověka více světlého klidu a míru. Správná činnost těchto dvou částí má tak vždy přinášet větší vyrovnanost mezi citovým projevováním a rozumovou prací Velkého mozku.
 

Člověk, jenž správně využívá práci orgánů Hypothalamu a Thalamu, bude vždy zdravě a reálně uvažujícím, současně však bude i plně respektujícím citové ohlašování svého ducha.

 

Vznešenost, míruplnost a ušlechtilost v jednání je zjevným průkazem správné činnosti orgánů Hypothalamu a Thalamu u člověka. Tyto orgány můžeme nejlépe posilovat a zprůchodňovat jedině každodenním uskutečňováním ušlechtilých činů pro druhé lidi. Tímto postupováním je totiž trvale udržováno silné a plnocenné zachvívání přenosu čistých citů ducha skrze Hypothalamus a Thalamus do Velkého mozku, jenž přeměňuje chtění ducha k uskutečnění ve hrubé hmotnosti. Uskutečňování činů ku pomoci a podpoře bližních tedy významně posiluje činnost orgánů Hypothalamu a Thalamu.
 

Zůstávání pouze u myšlenek vytváří přitom často jen zesláblé přemostění citů přes tyto orgány k Velkému mozku. Tyto city pak nemají sílu k uskutečnění a jsou tedy zjevně o poznání slabšími než city, které dojdou k hrubohmotnému zformování v čin. Takový člověk musí pak více přidat na síle svého cítění při uskutečňování hlubokých pomáhajících činů pro bližní, neboť jedině převedením do viditelných hrubohmotných forem - slov, písma, činů - posiluje současně zpětně tyto dva orgány Malého mozku, Hypothalamus a Thalamus, a tím sám přivádí si pro sebe více Světlého duchovního přílivu pomocí a inspirací, jež k němu proudí právě skrze další významnou část mozku Epifýzu - tzv. Šišinku mozkovou. Již Ježíš hovořil právě k tomuto přemostění, když učedníkům říkal, že jejich duch jest jistě hotov, ale tělo je slabé. Tím bylo Ježíšem myšleno právě ono úskalí, spočívající v zeslabené práci Hypothalamu a Thalamu, kde přepojuje se v přeměně síly impuls chtění ducha k hrubohmotnému uskutečnění skrze následné oddíly Velkého mozku. Uskutečnění chtění ducha v hrubohmotný čin přináší člověku mnohonásobně silnější prožití zodpovědnosti, než je tomu v případě myšlenky. Přestože i v případě myšlenky je zodpovědnost z duchovního hlediska totožná s činem, hrubohmotné konání však přináší člověku v jeho zrání nejsilnější a tím nejcennější prožívání ve hrubé hmotnosti. Hrubohmotný čin nelze popírat. Hrubohmotné činy tak zcela zřetelně hovoří o zralosti ducha. Zralost ducha se pak současně rozvíjí při prožívání hrubohmotného konání. Vše ostatní snadno sklouzává do hloubání. Čin je projevem nesrovnatelně větší síly a přesvědčivosti v duchu o konkrétní věci. Sílu k tomuto projevu v činech podporují pak právě ve správném zachvívání mozkové orgány Hypothalamus a Thalamus.
 

Více Světla a lásky pro každodenní prožívání člověka zde na zemi spočívá proto, viděno z pohledu práce mozku člověka, z největší míry ve správné práci těchto dvou zmíněných orgánů - Hypothalamu a Thalamu. Ve správném a zdravém zachvívání těchto dvou částí Malého mozku je skryt často zmíněný - hledaný ideál lidského působení na zemi.
 

Tajemství pravého lidství je v plném rozvinutí harmonické práce těchto dvou orgánů mozku. Právě pak část Thalamus je úzce související s upravením dosud nezvládnutého, nevyrovnaného stavu mezi rozumem a citem. Člověk, který se tedy naučí ve správném užívání posily tohoto orgánu převádět své citové chtění ducha v uskutečňování zodpovědných hrubohmotných činů, je také na té nejsprávnější cestě ke znovunalezení míru a lásky ve svém nitru.
 

Takový jde pak pravou cestou ke Světlým výšinám, k nimž lne stále silněji jeho probuzelé nitro - jeho duch.


 


ŠIŠINKA MOZKOVÁ (EPIPHYSA)

 

Epifýza je nejzvláštnější a dosud také nejvíce záhadnou částí Malého mozku. Tato část Malého mozku je považována za žlázu a zároveň je připouštěno vědou, že jedná se možná současně o složitý pletenec velmi jemných nervových vláken a buněk. Věda doposud také nahlíží na Epifýzu jen jako na orgán, ovlivňující činnost ostatních tělesných orgánů ve dne - za denního světla a za tmy - v noci. Vylučováním zcela specifických látek do nervového oběhu v těle reguluje významně Šišinka mozková tělesné procesy při denním a nočním světle. Tato vědou poznávaná činnost org����nu Epifýzy je však ve skutečnosti jen vedlejším produktem prce tohoto drobného kulovitého tělíska v Malém mozku.
 

Produkování látek hormonu Melatoninu Šišinkou mozkovou je tedy určeno jen pro fyzickou úroveň těla. Pravý význam činnosti Šišinky mozkové však leží na duchovní úrovni člověka.
 

Šišinka mozková prostupuje, jakožto malý výrůstek vyčnívající z části Thalamu, směrem k části Velkého mozku, pod nějž je právě natěsno zasunuta v jeho spodní části, a to ve středu, přesně mezi oběma polovinami masivních částí Velkého mozku. Šišinka mozková je již tisíce let poznávána také zejména duchovními učiteli Východu jako významný duchovní orgán mozku. Často nese v duchovní literatuře označení tzv. „třetího oka“.
 

Co je tedy ve skutečnosti ona Šišinka mozková?
 

Epifýza - Šišinka mozková je důležitým spojujícím článkem v Malém mozku. Je oním zvláštním článkem, jenž je schopen svým uzpůsobením přijímat vysoké duchovní záchvěvy - obrazy a inspirace. Schopnost vidění duchovních obrazů je pravou činností Šišinky mozkové. Neméně důležitou je pak i schopnost vnímání a přijímání čistých pomáhajících impulsů duchovních pomocníků, přinášejících člověku velmi často východisko ze svízelných životních situací. Pochopitelně jsou zde myšlena jen taková východiska a řešení, která jsou čistá, spravedlivá a úmyslně neubližující.
 

Jsou to tedy inspirace zásadně odlišného druhu než ty, které přijímá tak často Velký mozek z kvarkových a předkvarkových úrovní myšlenkových forem. Vodítkem pro správné rozpoznání práce Šišinky mozkové od činnosti vyzařování závitů Velkého mozku je vždy čistota, radost a pravá posila k dalšímu bytí člověka.
 

Není přitom těžké naučit se správně poznávat zmíněnou, ničím nenahraditelnou práci Epifýzy – Šišinky mozkové. Není to těžké, ovšem jen pokud člověk chce.
 

Šišinka mozková, jako již zmíněný velmi zvláštní orgán Malého mozku, roste pouze u velmi malých dětí, a to nejdéle do zhruba sedmého roku věku. Dále pak zůstává zakrněna v růstu. Svůj díl na tomto stavu má vedle genetických základů dnešního člověka také stále silnější přetěžování předního - Velkého mozku dítěte - při intenzivním učení se školní látky zpaměti. Vyzařování závitů Velkého mozku zeslabuje přijímací schopnost Epifýzy - Šišinky mozkové. Často tak proto silné záření Velkého mozku natrvalo zcela zatlačí přijímací schopnosti Šišinky mozkové. Takový člověk nebo i dítě je pak úplně odříznuto rušivým zářením závitů Velkého mozku od duchovních pomocí, přicházejících k němu ve vážných životních situacích. Jaká tedy z dnešního způsobu „učení se“ plyne nesmírná škoda pro ducha člověka, domyslí si nyní snadno každý čtenář tohoto článku.
 

Malé děti až do věku svých deseti let neměly by být proto podrobovány přemrštěnému požadavku učení, vyžadujícímu často otrocké cvičení zpaměti. S výjimkou základních počtů a znalosti rodného jazyka, nemá být nepřiměřeně naléháno na děti, kterým takové způsoby učení činí potíže.
 

Duchovní rozměr života musí být v tomto upřednostněn! Škoda, která je těmito školícími postupy způsobována, je tragickou jak pro jednotlivce, tak následně pro celou společnost. Citově správně rozvinutý člověk je přece jen schopen doplnit si potřebné znalosti snadno, vždy, kdy je mu toho v životě potřeba, a to i ve vyšším věku. Avšak přebujení části Velkého mozku je možné změnit jen velmi namáhavě a s potřebou velkého boje. Možno tak dnešní stav mnohých lidí nazvat stavem těžké nemoci, při níž trpí bolestně duchovní nitro člověka. Stav, který je dnes považován obecně za normální, je tedy stavem duchovního úpadku, v trvalém útlaku orgánů Malého mozku vybičovanou činností mozku Velkého. Musí tak být stanovena správná diagnóza dnešního zdeformování mozku člověka. Teprve pak bude možné nastoupit cestu uzdravení a duchovního procitnutí ve schopnosti trvalého spojení mezi duchem člověka a mozkovými částmi. Nyní ale zpět k Šišince mozkové.

Zdravý vývoj Šišinky mozkové je potřeba u dětí i dospělých rozvíjet především představivostí při čtení krásné a hodnotné literatury. Pochopitelně zde tím nemyslíme rozvíjení nezdravých fantazií. Ty jsou právě jen součástí dnešní přebujelé práce Velkého mozku! Čisté příběhy a pohádky pro děti jsou velmi důležitými pro rozvoj přijímání Šišinky mozkové. Také na prvním místě vědění o Bohu a Světle již od raného věku je tím nejcennějším pro vývoj dítěte. Spolu s tím také i krátké, čisté modlitby jsou velmi posilující pro vývoj zachvívání orgánu Epifýzy - Šišinky mozkové. Naopak dívání na televizi či práce s počítačem Šišinku mozkovou v její činnosti ubíjí právě přepjatým vyzařováním Velkého mozku, který je u těchto činností obzvláště silně zapojen.

 

Pro zdravý tělesný vývoj tohoto orgánu je u dětí vhodné také občasné požívání čerstvě natrhaných lesních borůvek. Několik hrstí během léta předá svým vyzařováním nesmírně mnoho posílení pro zdravý vývin Šišinky. Též zralá semena máku (jedině zralá semena pro kuchyňské využití!!, nikoliv odvar či jiné látky!) jsou vhodná k podpoře správného vývoje orgánu Šišinky mozkové. Proto by měl být mák pravidelně zařazován do stravy dětí ve školním věku pro zajištění zdravého vývoje.
 

Nyní pojďme ještě dále.
 

Právě Šišinka mozková je velmi intenzivně vystavena působení vysokého duchovního aktu zpečetění ze Světla.
 

Šišinka je vyvinuta v mozkové části na místě, které je nejsilněji přijímajícím duchovní inspirace. Při aktu zpečetění je žehnajícím přikládána ruka, zprostředkovávající příliv Světlé Síly právě na místě hlavy, kde se níže mezi oběma hemisférami Velkého mozku nachází Šišinka mozková. Tato se pod přílivem Světla při žehnání, křtu či zpečetění vždy intenzivně rozechvívá a umožňuje tak, především při aktu Zpečetění, ojedinělé - plné znovuobnovení svojí - často již oslabené činnosti.
 

Tato nesmírná pomoc, spočívající v aktu Zpečetění ze Světla, musí být člověkem proto vždy úplně využita nasazením všech sil ve zdravém duchovním rozvoji. Pokud není Šišinka mozková udržována prostřednictvím čistých, vroucích modliteb ve své předurčené práci, tu ztratí opět po čase všechnu sílu, přidanou při zpečetění. Tak opětně se u člověka vytratí ona schopnost zachvívání Šišinky mozkové, tedy k přijímání čistých duchovních výchvěvů, vážících se k člověku aktem zpečetění.
 

Ztráta schopnosti přijímání těchto výchvěvů znamená pak především velké duchovní oslabení. Takový člověk nutně nakonec utrpí nesmírnou škodu ve svém duchovním vývoji, neboť spolu se zeslabením činnosti Šišinky ztrácí i důležité spojení s duchovními pomocníky vyššího druhu. Z duchovního pohledu jest to stejné jako odmítnutí nesmírného daru Světla.
 

Následná, po čase snad znovu nastoupená cesta vzhůru, je pak pro takového člověka o mnoho těžší. Musí si těžce vybojovávat to, co mu bylo prostřednictvím aktu zpečetění před tím poskytnuto ku pomoci, jako obdarování ze Světla pro jeho ducha.
 

Šišinka mozková je v tomto směru nejdůležitějším orgánem mezi ostatními částmi Malého mozku. V moudrosti Stvoření je nejvyvinutějším orgánem těla pro vnímání vysokých duchovních záchvěvů. Je doslovně hmotnou anténou ducha pro přijímání proudů, pocházejících z výšin nad zdejší částí světa. S dnešním přebujelým rozumovým myšlením je proto pro mnohé lidi vnímání těchto jinorodých jemnějších záchvěvů téměř již nemožným. Přílišné vyzařování rozumu v práci mozkových závitů způsobuje přerušení tohoto zmíněného spojení. Z tohoto důvodu jeví se tak také obzvláště dnes nesmírně moudrým přikázání ke svěcení svátečního dne. Tento den má být věnován člověkem duchovním náležitostem. Směřování myšlenek v nejčistším úsilí k Bohu, v nejprostším citu, bez rušivých vlivů, je pomáhajícím pro zklidnění vyzařování mozkových závitů. Tím zároveň posiluje se dosud neznámá a opomíjená, přitom však tolik důležitá činnost Epifýzy - Šišinky mozkové.
Také vnímání krásy ve zdravém rozpoznávání její čisté vznešenosti napomáhá v přijímání stále mocnějších, ušlechtilých proudů ze Světlých úrovní Stvoření.
Vysoká duchovní přijímání ve správném používání schopností Šišinky mozkové jsou dnes lidstvu již téměř nepoznávaná.
 

Mnozí z lidí, kteří chtějí platit za vědoucí, hovoří často o velkých nevyužitých schopnostech našeho mozku. Právě správná a harmonická činnost Epifýzy - Šišinky mozkové k nim patří nejvíce. Je z tohoto pohledu téměř tragické vědomí toho, že ve hledání těchto velkých možností mozku je dnes jako jediný vyzdvihován a oslavován právě Velký mozek, jenž je ve skutečnosti způsobovatelem stávajícího duchovního úpadku lidské společnosti.
 

Proto musí v tomto dosavadním mylném nahlížení přemrštěného cenění rozumových schopností člověka nadejít pronikavá změna. Změna, jež přinese konečně zásadní zvrat v přirozeném a správném používání jednotlivých orgánů mozku tak, jak to bylo původně moudrým vedením ze Světla člověku předchystáno.
 

 

©  2006, VOLÁNÍ, s.r.o.

 


 

I. Orgány mozku

 

1. MALÝ A VELKÝ MOZEK- spolupráce obou částí mozku dle zákonů stvoření

2. THALAMUS, HYPOTHALAMUS, ŠIŠINKA MOZKOVÁ

3. SLUNEČNÍ PLETEŇ A MALÁ SLUNEČNÍ PLETEŇ

4.  duchovní vývoj člověka ve spojení s TELENCEPHALONEM - VELKÝM MOZKEM

5. MOZEK A VYZAŘOVÁNÍ KRVE

6. MOZEK A HYPNÓZA

7. MOZEK A MODLITBA

 

 

II. SCHOPNOSTI LIDSKÉHO MOZKU

 

1. DUCHOVNÍ INSPIRACE

2. INSTINK

3. INTELIGENCE

4. Napodobovací pud u dětí.

5. Pohlavní pud ve vztahu k Limbickému systému v mozku člověka

6. Intuice

7. Nemoci a léčba skrze orgány mozku

8. ROZDÍLY MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO UZPŮSOBENÍ MOZKOVÉHO ORGÁNU ( 1. část )

9. Rozdíly mužského a ženského uzpůsobení mozkového orgánu ( 2. část )

10. Rozdíly mezi mužskými a ženskými předpoklady mozkových schopností ( 3. část )

11. Rozdíly mezi mužskými a ženskými předpoklady mozkových schopností ( 4. část )

12. Proč si muži a ženy nerozumějí

 

 

III. Symbolika projevů ducha skrze orgány mozku a nervů

 

1. Srdce člověka

2. Obrazy svatozáře

3. Světlý plamen učedníků Páně  

 

 

VÍCE NA www.ao-institut.cz

 

 

Zpět

 

 

     
Zpět

 

© 2007 Voda Světla